آموزش تنظیم PPTP / L2TP در مک

آموزش تنظیم PPTP / L2TP در مک

برای اتصال به سرویس طبق اسکرین های زیر می توانید جلو بروید:

 

server addess  , username ,password , shared secret  را از Hispeed دریافت کنید.